නීතිවිරෝධී පුපුරණ ද්‍රව්‍ය භාරදෙන්න තිබූ කාලය දීර්ඝ කෙරේ.

නීතිවිරෝධීව ළඟ තබාගෙන ඇති පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ළඟම ඇති පොලීසියට භාරදීමට තිබූ කාලය මැයි මස 20 දා තෙක් දීර්ඝ කිරීමට පොලිස් මූලස්ථානය තීරණය කර තිබෙනවා.

එම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රජා පොලිස් කමිටු හරහා පොලීසියට භාරදීමට හැකි බවත් 20 දායින් පසුව එම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට ගැනීමට මෙහෙයුම් ආරම්භ කරන බවත් පොලීසිය සඳහන් කළා.