නිවාස 10000කට විදුලිය බිඳ වැටෙයි.

0
31

කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවාස 10000කට විදුලි සැපයුම බිඳවැටී තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශයේ විඳුලි රැහැනක් මතට ගසක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් මෙලෙස විදුලිය බිඳ වැටුණා .