බීජිං, ලොව දූෂිතම නගර ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණයක්.

ලොව දූෂිතම නගර ලැයිස්තුවෙන් චීනයේ බීජිං නගරය ඉවත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.
වාර්තා ගත ලෙස එම නගරයේ වායු දූෂණ අගය පහළ යාම ඊට හේතු වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

වායු දූෂණය සඳහා මූලික වන‍ කර්මාන්ත වසා දමා පරිසර හිතකාමී ලෙස ස්ථානගත කිරීම, ඉන්ධන හා විමෝචන ප්‍රමිතීන් වැඩිදියුණු කිරීම මෙන්ම නගරයේ සහ අවට ප්‍රදේශවල ගල්අඟුරු පරිභෝජනය අඩු කිරීමට චීනය පියවර ගෙන තිබීම වායු දුෂණය අඩු කර ගැනීමට හේතු වී තිබේ.