කුලියාපිටිය, බිංගිරිය, දුම්මලසූරිය හා හෙට්ටිපොළට ඇඳිරි නීතිය.

0
413

කුලියාපිටිය, බිංගිරිය, දුම්මලසූරිය හා හෙට්ටිපොළ යන ප්‍රදේශවලට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ එම ප්‍රදේශ තුළ යළත් වරක් ඇතිවූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් හේතුවෙන්.

ඊයේ රාත්‍රියේද මෙම ප්‍රදේශවලට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවිය.ඒ ඇතිවූ නොසන්සුන්කාරි තත්ත්වයක් හේතුවෙන්. ඒ අනුව අද උදෑසන 6.00 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවූ අතර පසුව ඉවත් කෙරුණා.