මාලඹේ-කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග ඉදිකිරීම් ඇරඹෙයි.

මාලඹේ-කොළඹ සැහැල්ලූ දුම්රිය පද්ධතියේ මූලික අදියරේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

එහි ඉංජිනේරුමය සැලසුමට අනුව දුම්රිය ධාවනය සඳහා කණු ඉදිවන ස්ථාන වල පූර්ව විශේෂ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා.

ජපන් තාක්ෂණයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සුඛෝපභෝගී සැහැල්ලූ විදුලි දුම්රිය 2025 වර්ෂය වන විට මහජනතාව සඳහා විවෘත කිරීමට නියමිතයි.