මඩකලපු විශ්වවිද්‍යාලය ගැන කෝප් කමිටුවෙන් පරීක්ෂණයක්.

බැටික්ලෝ කැම්පස් ශ්‍රී ලංකා නමින් මඩකලපුවේ ඉඳිවන විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා සඳහන් කළේ, ලබන 21 වැනි දා අදාළ පාර්ශව කමිටුව හමුවට කැඳවා ඇති බවයි.

මේ අතර අදාළ විශ්වවිද්‍යාලය රජයට පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන අධ්‍යයනයේ වාර්තාව ලබන මස මුල් සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව පවසනවා.

මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, මඩකලපුවේ ඉදිවන බැටික්ලෝ කැම්පස් ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය නිරීක්ෂණය කිරීමට ද උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව තීරණය කර ඇති බවයි.