බස් රථවල ආරක්ෂාව තහවුරු කරයි.

0
171

බස්නාහිර පළාතේ විශේෂ ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළක් දියත් කර ඇති බැවින් මගී ජනතාව හා පාසල් සිසුන් බස්රථවල යෑමට අනියත බියත් ඇතිකර ගත යුතු නැති බව බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගීප්‍රවාහන අධිකාරීයේ සභාපති තුසිත කුලරත්න මහතා පවසනවා.

මේ වන විටත් බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවන් මඟින් බස්නැවතුම්පළවල් තුළ විශේෂිත ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළක් දියත් කර ඇති අතර චක්‍රලේඛනයක් මඟින්ද බස් හිමියන්, රියදුරු කොන්දොස්තරවරුන් කටයුතු කලයුතු ආකාරය පිළිබඳ දැනුවත් කර ඇති බව ඒ මහතා පැවසුවා.

මීට අමතරව අදාළ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක වනවාද යන්න පිළිබඳ සොයා බැලීමට ප්‍රවාහන අධිකාරීවරුන් හා උසස් නිලධාරීන් යොදවා තිබෙන අතර සභාපති ලෙස තමන්ද අදාළ අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන බව ද තුසිත කුලරත්න මහතා කියා සිටියා.