අද රෑ සිට පාන් පෙර මිලට.

අද(12) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාන් ගෙඩියක මිල රු:2කින් අඩු කිරීමට සමස්ථ ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

ග්‍රෑම් 450 පාන් ගෙඩියක මිල පසුගිය 6වන දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කළේය .