බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද දිවයිනට.

0
10

සංචාරක බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද දිවයිනට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ජුලි මස 26 වැනිදා සංචාරක බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට නියමි එක්දින තරගාවලියට සහභාගී වීම සඳහා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අද දිවයිනට පැමිණ තිබුණා.