අභයගිරි ස්තූපයෙන් රනින් නිම කළ පුරා වස්තු මතුවෙයි.

0
53

ඓතිහාසික අභයගිරිය ස්තූපයේ සංරක්ෂණ කටයුතු සඳහා සිදුකළ කැණීමක දී රනින් නිම කර ඇති බවට විශ්වාස කෙරෙන කුඩා කරඩුවක්, ආභරණ කිහිපයක් ඇතුළු පුරාවස්තු කිහිපයක් හමු වී තිබෙනවා.

අභයගිරි ස්තූපයේ ඊසාන දිශාවේ පිහිටි පේසා වළල්ල අසළ තිබියදී මෙම පුරාවස්තු සොයා ගැනුණා.

හමුවූ පුරාවස්තු අතර මුද්දක් ඇතුලු රන් ආභරණ කිහිපයක කොටස් , ලෝහමය කුඩා තහඩු සහ අස්ථියකින් සෑදු ආභරණ කොටස් හමු වී ඇති බව සඳහන්.