ඇල්පිටිය: තැපැල් ඡන්ද අයදුම් පත් භාර ගැනීම අද මැදියම් රැයේ අවසන්

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා අතුරු මැතිවරණය සඳහා තැපැල් ඡන්ද අයදුම් පත් භාරගැනීම අදින් අවසන් වේ.

අධිකරණ නියෝගයක් අනුව මෙලෙස ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහා පමණක් අතුරු මැතිවරණයක් කැඳවනු ලැබීය.