අනුර සමඟ ජාතික ජන බලවේගය නව ලකුණකින් ?

ජ.වි.පෙ. නායක සහ ජනාධිපති අපේක්ෂක, අනුර කුමාර දිසානායක, ඔහුගේ ජනාධිපතිවරණ නව
සන්ධානය යටතේ තරඟ කිරීමට නව ලකුණක් යොදා ගනු ඇතැයි වාර්තා වේ. ඒ යටතේ ඔහු තමන්ගේ පක්ෂයේ සම්ප්‍රදායික ලකුණ වන සීනුව සලකුණ මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී භාවිතා නොකරනු ඇති.