ඩ්‍රෝන් යානා තහනම් කරමින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් වෙයි.

0
126

ආරක්ෂක වැඩ පිළිවෙලක් ලෙස, දුර්ස්ථ පාලක මගින් ක්‍රියාත්මක කරන සැහැල්ලු ගුවන් යානා (නියමුවන් රහිත) හා ඩ්‍රෝන් යානා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගුවන් ගත කිරීම තහනම් කර තිබෙනවා.

අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරමින්, අරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ, නැවත දැනුම් දෙන තුරු මෙම තහනම ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

ත්‍රිවිධ හමුදාවට හැර සෙස්සන්ට ශ්‍රී ලංකා භූමිය තුළ ඉහත සඳහන් කළ යානා ගුවන් ගත කිරීමට ඒ අනුව නොහැකි වනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here