අතුරුදහන් වුවන්ගේ පවුල් වලට රු 6,000 ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය

අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් වලට රුපියල් 6,000ක මාසික දීමනාවක් ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත. ඒ අනුව පෙරදී සටන් කරුවන් ලෙස සිටි පිරිස් වලට ද මෙම දීමනාව අදාල බව මුදල් අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කරයි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න