පොලිස් නිලධාරීන් 53 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම්.

0
11

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් නිලධාරීන් 53 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී තිබෙනවා.

පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළේ, පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතියට යටත්ව සේවා අවශ්‍යතාව මත මෙම මාරුවීම් ලබාදී ඇති බවයි.

ඒ අනුව පොලිස් අධිකාරීවරුන් 7දෙනෙකුට, සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරුන් 15 කට ස්ථාන මාරු වීම් ලබාදී තිබෙන අතර ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂකරුවන් 20 දෙනෙකුට සහ පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 11 දෙනෙකුටත් ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදුන් බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළා.