16 වනදා සිට රජරට විශ්වවිද්‍යාලය යළි විවෘත කරයි

0
263

දැනට වසා දමා ඇති මිහින්තලේ පරිශ්‍රයේ සියලු පීඨ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා යළි ලබන 16 වනදා සිට වීවෘත කෙරෙනු ඇත.

ඒ අනුව 16 වනදා සිට අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා නැවත විවෘත කරන බව විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය පවසයි.

එමෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේ නේවාසික පහසුකම් ලබාදී ඇති සියලු සිසුන් ලබන 15 වනදා පස්වරු 04.00 පෙර අදාල නේවාසිකාගාර සඳහා වාර්තා කළ යුතු බවයි.