සපත්තු මසා මහ මග තනිව ජීවිකාව ගෙන ගිය අසරණ මිනිසකුගේ අවසන් කටයුතු සිදු කළ ඇටම්පිටිය පොලීසිය

ඇටැමිපිටිය නගරයේ සපත්තු මසා මහ මඟ ජීවිකාව ගේවු පුද්ගලයෙකු පසුගිය දිනක මියගොස් තිබෙනවා. කාත් කව්රුත් නොමැති මෙම අරසණ පුද්ගලයා ප්‍රදේශ වාසින් හඳුන්වන්නේ රාජා ලෙසින්ය.

අසරණ රාජාගේ ‍ අවසන් කටයුතු සිදුකිරීමට ඇටැම්පිටිය පොලීසිය මැදිහත් වී තිබෙනවා. මහ මග තනිව මිය ගියද ඇටැම්පිටිය පොලීස් කාර්යය මණ්ඩලය ඔහු වෙනුවෙන් ආගමික වතාවන් සිදු කර අවසන් කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා. අසරණ මිනිසෙකු වෙනුවෙන් ඇටැම්පිටිය පොලිස් නිළධාරීන් සිදු කළ කැපවීම අගය කළ යුතුයි. රාජා මහතාගේ අවසන් කටයුතු සිදුවු අයුරු පහතින්….