කිලිනොච්චිය විශ්ව විද්‍යාලය සිසුන් සඳහා නිම වෙන අරිවියල් නගර් නව දුම්රිය ස්ථානය – Photos

0
419

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයට අළුතින් දුම්රිය ස්ථානයක් පිහිටුවීම සදහා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මේ දිනවල කටයුතු කරගෙන යයි.

මෙම නව දුම්රිය ස්ථානය පිටුවනු ලබන්නේ කිළිනොච්චිය දුම්රිය ස්ථානයට නුදුරින් අරිවියල් නගර් ප්‍රදේශයේය.

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයට අනුබද්ධ කිලිනොච්චිය විශ්ව විද්‍යාලය පිහිටා ඇත්තේ අරිවියල් නගර් ප්‍රදේශයේ බැවින් විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ පහසුව පිණිස මෙම නව දුම්රිය ස්ථානය ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මේ ස්ථානයට දුම්රිය ස්ථානයක් ලබා දෙන මෙන් විශ්ව විද්‍යාල බලධාරීන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව මේ දුම්රිය ස්ථානය ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කොට තිබේ.

ඉදිරි මාස තුන ඇතුළතදී අරිවියල් නගර් නව දුම්රිය ස්ථානයේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු අවසන් කළ හැකි බවට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විශ්වාසය පලකොට ඇත.