විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ වැඩ භාර ගනියි

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පිහිටි විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී වැඩ භාර ගනු ලැබුවා.

මේ අවස්ථාවට නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, මහින්ද අමරවීර, ඩලස් අලහප්පෙරුම, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් රැසක් සහභාගී විය.