විපක්ෂයේ 4ක් ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් ගනී

0
352

විපක්ෂයේ සිටි ඉන්දික බණ්ඩාරනායක, ලක්ෂ්මන් සෙනවිරත්න, විජිත් විජයමුණි සොයිසා හා පියසේන ගමගේ යන මන්ත්‍රීවරුවන් ආණ්ඩු පක්ෂයට එකතු වී තිබෙනවා.

මේ වන විට පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදී ඔවුන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් ගැනීම සිදුවුණා.