වරායටත් නව සභාපතිවරයෙක්

ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස කාවන් රත්නායක මහතා ඉයේ(17) දිනයේ වැඩ ආරම්භ කරන ලදී. වරාය අධිකාරි කාර්යාල පරිශ‍්‍රයේ දී නව සභාපති වරයා විසින් සිය රාජකාරි ආරම්භ කෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවට වරාය, නාවික සහ දක්‍ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා සහභාගී විය.