වන අලි රන්චුවක් නිසා දඹුල්ල හබරණ ජනතාව දැඩි ජීවිත අවදානමකින්.

0
410
වන අලි රන්චුවක් නිසා ජනතාව දැඩි ජීවිත අවදානමකින්

වන අලි රන්චුවක් නිසා දඹුල්ල හබරණජනතාව දැඩි ජීවිත අවදානමකින්…!!Like Us Citizen.lk Share Video..!!

Posted by Citizen.lk on Monday, January 7, 2019