වන අලි රන්චුවක් නිසා දඹුල්ල හබරණ ජනතාව දැඩි ජීවිත අවදානමකින්.

0
241
වන අලි රන්චුවක් නිසා ජනතාව දැඩි ජීවිත අවදානමකින්

වන අලි රන්චුවක් නිසා දඹුල්ල හබරණජනතාව දැඩි ජීවිත අවදානමකින්…!!Like Us Citizen.lk Share Video..!!

Posted by Citizen.lk on Monday, January 7, 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here