ලෝටස් වටරවුම තාවකාලිකව වැසේ

ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ විරෝධතාවක් නිසා, ගාලුමුවදොර පාර ලෝටස් වටරවුමෙන් වසා දමා තිබෙනවා.මේ හේතුවෙන් ලේක්හවුස් වටරවුම සහ ඒ අවට මාර්ග වල දැඩි රථ වාහන තදබදයක් පවතියි.