රියදුරු බලපත්‍ර ගැනීම සදහා වූ ලිඛිත විභාගය පරිඝණකයෙන් සිදු කිරීමට තීරණය කරයි

0
282

රියදුරු බලපත්‍ර ලබාගැනීමට අදාළව ඇති ලිඛිත පරීක්ෂණය මේ වසර අවසාන වන විට පරිඝනක ගත කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

මේ වන විට එම දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර කාර්යාලයේ පරිගණක ගත ක්‍රමවේදය යටතේ විභාගය පැවැත්වෙයි. එය අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවලටත් හඳුන්වාදීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමුව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here