රනිල් රවිට බයයි.

රනිල් රවිට බයයි.

රනිල් රවිට බයයි. ඒ නිසයි විදුලිබල වැනි බලවත් අමත්‍යාංශයක් නැවතත් දුන්නේLike Us Citizen.lk Share Video..!!

Posted by Citizen.lk on Monday, February 11, 2019

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න