” රන් මලක් ලෙස දෙව් බඹුන් ” ගීතය ගායනා කල ලෙබනන් ජාතික යුවතියක්.

'' රන් මලක් ලෙස දෙව් බඹුන් '' ගීතය ගායනා කල ලෙබනන් ජාතික යුවතියක්.

'' රන් මලක් ලෙස දෙව් බඹුන් '' ගීතය ගායනා කල ලෙබනන් ජාතික යුවතියක්.Like Us Citizen.lk Share Video..!!

Posted by Citizen.lk on Wednesday, February 6, 2019