රට පුරා ATM යන්ත්‍ර හැක් කරලා අයිතිකරුවන්ට හොරා සල්ලිත් අරන්

රට පුරා ATM යන්ත්‍ර හැක් කරලා – අයිතිකරුවන්ට හොරා සල්ලිත් අරන්

රට පුරා ATM යන්ත්‍ර හැක් කරලා අයිතිකරුවන්ට හොරා සල්ලිත් අරන් Like Us Citizen.lk Share Video..!!

Posted by Citizen.lk on Tuesday, February 5, 2019