මේ අවුරුද්ද අවසන් වීමට පෙර උදාගම්මාන 2500ක් හදනවා – සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි

0
479

මෙම වසර අවසන් වීමට පෙර උදාගම්මාන 2500ක් ජනසතු කිරීමට තමාගේ ඉලක්කය යැයි නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කියා සිටී.

මේ වන විට උදාගම්මාන 1570කට වැඩි ප්‍රමාණයක ඉදිකිරීම් අරඹා ඇතැයිද 2025 වසර වන විට උදා ගම්මාන 20,000ක් ඉදිකර රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ නාමයෙන් ‘සැමට සෙවණ’ යථාර්ථයක් කිරීම තම අරමුණ යැයිද ඒ මහතා පැවැසීය.

ඒ අනුව මෙම වසරේ උදා ගම්මාන 2500ක් ඉදිකිරීමටත් ඊට පසුව උදා ගම්මාන 5000 වැඩසටහන සහ 10,000 වැඩසටහන යටතේ ඉතිරි නිවාස ඉදිකර 2025දී නිවාස 20,000ක් ඉදිකර මෙම අසීරු අභියෝගය ජය ගන්නා බවද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කියා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here