මුස්ලිම් පල්ලිවල හෙට ජුම්මා යාඤ්ඤාව නවතී?

0
172

රට තුළ පවතිනා වූ ආරක්ෂක තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන හෙට(25) දිනයේ පවතවන සාමුහික ජුම්මා යාඤ්ඤාව පැවැත්වීමෙන් වැලකී සිටින ලෙස මුස්ලිම් ආගමික කටයතු අමාත්‍ය එම්.එච්.හලීම් මහතා ඉල්ලීමක් කරයි.