මිලිමීටර් 9 ගිනි අවි අනිද්දා සිට අලුත් වෙයි

0
194

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ලියාපදිංචි කර ඇති මිලිමීටර් 9 සියලුම ගිනි අවි බලපත්‍ර තාවකාලිකව අවලංගු කර අනිද්දා සිට අලුතින් ලියාපදිංචි කිරීමට පියවර ගන්නා බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කළේ එම ගිනි අවි අපරාධ කල්ලි සඳහා මුදලට ලබාදෙන බවට තොරතුරු ලැබී බවයි