මාතර සිට බෙලිඅත්ත බලා දුම්රියක් ධාවනය කිරීම දැකීම මට සතුටක් – මහින්ද

මාතර – බෙලිඅත්ත නව දුම්රිය මාර්ගය පරික්ෂා කිරීම සඳහා පළමු වරට දුම්රියක් ධාවනය කිරීම අද උදෑසන සිදුවිය.

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුණ රණතුංග මහතාගේ නිරීක්ෂණය යටතේ අද පෙරවරු 10.00 බෙලිඅත්ත සිට මාතර දක්වා අදාළ දුම්රිය ධාවනය සිදුවිය.

මෙම දුම්රිය මාර්ගය සැකසීම ආර්ම්භ වුයේ හිටපු ජනපති මහින්ද රජාපක්ෂ රජය සමයේදීය. ඔහු ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘතියේ නිම වීම දැක ඒ පිළිබඳව තැබූ ට්විටර් සටහනයි මේ……


2013 වසරේදී ආරම්භ කරන ලද මාතර – බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර අවසන් කරමින් අද උදෑසන මාතර සිට බෙලිඅත්ත බලා දුම්රියක් ධාවනය කිරීම දැකීම ලැබීම මා හට සතුටට කරුණක්. මෙම ව්යාපෘතියේ දෙවන අදියර කඩිනමින් ආරම්භ කිරීම අපි බලා සිටිමු. “