මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කරන්න දින තීන්දු කරලා ඉවරයි – ජනපති

0
169