මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කරන්න දින තීන්දු කරලා ඉවරයි – ජනපති

0
161

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here