” මමයි හොරා – මමයි හොරා ” නිවෙස් කොල්ල කෑ සොරෙකුට ගම් වැසියන් දුන් අපූරු දඬුවම

යාපනය-කොඩිකාමම්-වරණි ප්‍රදේශයේ නිවාසවල භාණ්ඩ සොරාගත් පුද්ග‍ලයෙකුට ප්‍රදේශවාසීන් අපූරු දඩුවමක් ලබාදුන් ආකාරයේ වීඩියෝවක් මේ දිනවල සමාජජාලා ඔස්සේ ව්‍යාප්ත වෙමින් පවති.

කොඩිකාමම්-වර ප්‍රදේශයේ නිවාස රැසක භාණ්ඩ සොරාගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් සොරකම සිදුකළ අවස්ථාවේ තරුණයෙකු අල්ලා ගැනීමට ප්‍රදේශවාසීන් සමත්ව තිබේ.

අල්ලා ගත් පුද්ගලයාගේ ගෙලේ “මමයි සොරා” යනුවෙන් වන පුවරුවක් එල්ලා අදාළ පුද්ගලයාට “මමයි හොරා, මමයි හොරා” යනුවෙන් පවසන ලෙසට පවසා හොරා ගම වටේ රැගෙන යන ආකාරයක් එහිදි දැක ගැනීමට හැකිය