මත්පැන් බීර සහ දුම්වැටි මිළ ඉහළට

    මෙවර අයවැය යෝජනා යටතේ දුම් වැටියක මිල රු.5කින් ඉහළ දැමීමට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර යෝජනා කර තිබේ.

    එමෙන්ම ගල් අරක්කු හැර මි.ලි. 750 සැර මත්පැන් බෝතලයක් මත වන නිෂ්පාදන බද්ද රු. 63කින් සහ හා ධාන්‍ය මත්පැන් (බීර) මි.ලි. 330 ක කැන් එකක් මත නිෂ්පාදන බද්ද රු. 9කින් ඉහළ දැමීමට යෝජනා කර ඇත.