බදුල්ලේ උපාධි ප්‍රදාන ආයතනයක් තහනම් කරන්න පළාත් සභා අනුමැතිය.

0
205

බදුල්ල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන උපාධි ප්‍රදාන ආයතනයක් තහනම් කිරීම සඳහා වන යෝජනාවකට ඌව පළාත් සභාවේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඉරානයේ ඉස්ලාමීය විශ්ව විද්‍යාලයක් මඟින් අදාල උපාධි ප්‍රදාන ආයතනය පවත්වාගෙන යනවා.

බදුල්ල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන උපාධි ප්‍රදාන ආයතනයක් හේතුවෙන් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන බවටක් බැවින් එය තහනම් කරන ලෙසත් ඉල්ලමින් ඌව පළාත් සභාවේ ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය අධ්‍යාපන, වතු යටිතල පහසුකම් සහ මාර්ග අමාත්‍ය සෙන්දිල් තොන්ඩමාන් මහතා පළාත් සභාවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම අදාල ආයතනය සඳහා රජයේ දේපල ලබා දුන් දමිළ විදුහල් හතරක විදුහල්පතිවරුන් සිව් දෙනා සම්බන්ධයෙන්ද නීතිමය පියවර ගත යුතු බවද ඔහුගේ යෝජනාවට ඇතුලත්ව තිබෙනවා.

ඊයේ (16) පළාත් සභාව රැස්වූ අවස්ථාවේ අදාල යෝජනාව විවාදයට ගෙන ඇති අතර අප වාර්තාකරු පැවසුවේ එය සභාව තුළ එය ඡන්දයෙන් සම්මත වී ඇති බවයි.