පුලුවන්නම් පළාත් සභා ජන්දයට එන්න. ජනපති එජාපයට අභියෝග කරයි.

පුලුවන්නම් පළාත් සභා ජන්දයට එන්න. ජනපති එජාපයට අභියෝග කරයි.

ජනපති එජාපයට අභියෝග කරයි.

පුලුවන්නම් පළාත් සභා ජන්දයට එන්න.ජනපති එජාපයට අභියෝග කරයි.Like Us Citizen.lk Share Video…!!

Posted by Citizen.lk on Sunday, January 13, 2019