පුලුවන්නම් පළාත් සභා ජන්දයට එන්න. ජනපති එජාපයට අභියෝග කරයි.

පුලුවන්නම් පළාත් සභා ජන්දයට එන්න. ජනපති එජාපයට අභියෝග කරයි.

0
132
ජනපති එජාපයට අභියෝග කරයි.

පුලුවන්නම් පළාත් සභා ජන්දයට එන්න.ජනපති එජාපයට අභියෝග කරයි.Like Us Citizen.lk Share Video…!!

Posted by Citizen.lk on Sunday, January 13, 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here