පැණි බීම වලට රාජිතගෙන් රතු එළි

පැණි බීම වලට රාජිතගෙන් රතු එළි

පැණි බීම වලට රාජිතගෙන් රතු එළි #CitizenNews #Citizen #Parliament #ConstitutionalCrisisLK #lka #unp #tvderana #news1st #lak_news #slpp #lk

Posted by Citizen.lk on Friday, December 21, 2018