පාසල්වල මුදල් රැස් කිරීමට අදාල චකලේඛය අවලංගු කරයි

පාසල් වල මුදල් එක් එක් රැස් කිරීම පිලිබද නිකුත් කර තිබු පාසල් පාදක ගුණාත්මක / ප්‍රමාණාත්මක හා ව්‍යුහාත්මක සංවර්ධනය සදහා සැලසුම්කරණය හා ප්‍රසම්පාදනය පිලිබද චක්‍රලේඛය අවලංගු කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස් දී තිඛෙනවා.

පාසල්වල මුදල් එක්රැස් කිරීමේ කටයුතු විධිමත් කිරීමේ අරමුණිනුයි පසුගිය වසරේ ජුනි 22 වනදා මෙම චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත්තේ.

කෙසේවෙතත් ඒ හරහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අධීක්ෂණයකින් තොරව පාසල් වලට මුදල් එක්රැස් කිරීමේ අවස්ථාව හිමිවන බව අනාවරණය වීමෙන් පසුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මෙම පියවර ගත් බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ.

අවලංගු කළ චක්‍රලේඛය වෙනුවට අද සිට 5/ 2015 චක්‍රලේඛය ක්‍රියාත්මක බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළා.