පළාත් සභා මැතිවරණයට අපි සූදානම්

පළාත් සභා මැතිවරණයට අපි සූදානම්,

පළාත් සභා මැතිවරණයට අපි සූදානම්,ව්‍යවස්ථාව ඉක්මන් විය යුතුයිLike Us Citizen.lk Share Video..!!

Posted by Citizen.lk on Monday, January 21, 2019