නොසිතූ වෙලාවක හිතන්නෙවත් නැති අනතුරක්

නොසිතූ වෙලාවක හිතන්නෙවත් නැති අනතුරක්

නොසිතූ වෙලාවක හිතන්නෙවත් නැති අනතුරක් බලන්න.අම්මේ ඔබට ඉක්මන් සුවය..!!Like Us Citizen.lk#accidentsrilanka #accident #accidentlanka #citizenlk #citizennews

Posted by Citizen.lk on Tuesday, December 4, 2018