නිරීක්ෂණ දුම්රිය චාරිකාවට බාධා කල අයට ඇමති අර්ජුන කී දේ.

0
144
නිරීක්ෂණ දුම්රිය චාරිකාවට බාධා කල අයට ඇමති අර්ජුන කී දේ

මාතර සිට බෙලිඅත්ත, නිරීක්ෂණදුම්රිය චාරිකාවට බාධා කල අයට ඇමති අර්ජුන කී දේ…Like Us Citizen.lk

Posted by Citizen.lk on Monday, January 7, 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here