දින 7ක් තුළ දේශපාලන අර්බුදය අවසන් කරනවා – ජනධිපති

President vows to resolve political crisis within a week

දින 7ක් තුළ දේශපාලන අර්බුදය අවසන් කරනවාLike Us Citizen.lk

Posted by Citizen.lk on Tuesday, December 4, 2018