තවත් කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ධූර 2ක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්

0
319

ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ කැබිනට් නොවන විශේෂ කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යධුරය වී.රාධක්‍රිෂ්ණන් මහතා ද කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා පිළිබඳ කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයා ලෙස රවීන්ද්‍ර සමරවීර මහතා පත් කර තිබේ.

ඒසේම අබ්දුල් මහරුෆ් මහතා වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසද පත් කර තිබේ. මෙම පත්කිරිම් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ මෙම දිවුරුම් දීම් සිදු කර තිබේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here