ජා-ඇලදී දුම්රියක් දෙදෙනෙක් බිලි ගනී

ජා-ඇල තුඩැල්ල දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී යතුරුපැදියක් දුම්රියේ ගැටීමෙන් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් මිය ගොස් ඇති බව අප වාර්තාකරු පවසයි.