චාල්ස් මහත්මිය නැවතත් රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයට

රේගු අධ්‍යක්ෂ ධුරයෙන් ඉවත් කළ පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය නැවතත් මාස තුනක් සඳහා රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයට පත්කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබි තිබේ.

අද රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගෙන තිබේ. ඇයව ධුරයෙන් ඉවත්කිරිමට විරෝධය දක්වමින් රේගු වෘත්තීය සමිති මේ වන විට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කර ඇති අතර එ් හේතුවෙන් දිනකට රුපියල් බිලියන දෙකක ආදායමක් රටට අහිමි වෙයි.