ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ජලනල එලීමට ගමනා ගමනය හෙට සිට සීමා කරයි

0
188

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පොලිස් වසමේ පර්ගියුෂන් මාර්ගය හෙට(04) සිට ජනවාරි 07 වන දා දක්වා වාහන ගමනා ගමනය සීමා කරන බව පොලීසිය පවසයි. ජලනල එලීමට අවශ්‍ය බැවින් හෙට රාත්‍රී 10 සිට 07 වන දා අළුයමම 5 දක්වා මාර්ගය මෙලෙස අවහිර වෙනු ඇත.

වාහන ගමනාගමනය සීමා කරන බැවින් මහජනතාවට සහ රියදුරන්ට එම කාල සීමාව තුළ හේනමුල්ල මාර්ගය භාවිතා කරන ලෙස පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් සහ මහජනතාවගෙන් ඉල්ලයි.