ගමේ කොත්තු බාස් කසාද බැන්ද දවස (Photos)

0
387

විවාහ උත්සව වලදී මිතුරන් එක්වී මනාලයා හා මනමාලියව Rag කරන එක දැන් විවාහ උත්සවයක අනිවාර්ය අංගයක් වෙලා. ඒ විදියට මිතුරන් එකතු වී දුන්නු අපූරූ Rag එකක ඡායරූප Citizen වෙත ලැබුණා.

එම ඡායාරුප වල මනාල යුවළ අත් ට්‍රැක්ටරයක නංවා මනාලයාට කොත්තු ගැසීමට ලබා දී තිබුණා. මේ තියෙන්නේ එම අපූරු ඡායාරූප පෙළ.