ගම්පෙරළියට බිලියන 48ක් අනුමත වෙයි

0
563

මේ වසරේදී ගම්පෙරළිය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රීයාත්මක කිරිම සඳහා රුපියල් බිලියන 48ක් වෙන්කිරිමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා. මේ අනුව එක් මැතිවරණ කොට්ඨාසයක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 300ක් වෙන් කිරිමට නියමිත අතර ඒ තුළින් ග්‍රාමීය මාර්ග නීකරණය කිරීම ඇතුළු ව්‍යාපෘති රැසක් සඳහා මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දෙනු ඇති.

ග්‍රාමිය වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය, පාසල් සදහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැලසීම, පාසල් ක්‍රීඩා පිටි, සතිපොළ හා හරිත උයන ඉදිකිරීම, විදුලි බලය ලබාදීම, ආගමික ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය, නිවාස සංවර්ධනය හා ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීම ආදිය මේ තුළින් වැඩිදුරටත් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here