කඩුවෙල-බියගම මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දමයි

  0
  117

  කඩුවෙල – බියගම පාරේ ගමනා ගමනය අද සිට දින හතරක් සීමා කිරිමට සිදුවනු ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.පොලීසිය සඳහන් කළේ, කඩුවෙල පාලමේ හදිසි අලුත්වැඩියාවක් ඊට හේතුව බවයි.

  ඒ අනුව, අද සිට ලබන මස දෙවැනිදා දක්වා දිනපතා රාත්‍රී 10. 00 සිට අලුයම 05. 00 දක්වා එම මාර්ගය වසා තැබෙනු ඇති.

  එම කාලසීමාව තුළ විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස අධිවේගී මාර්ගයේ පාලම භාවිත කරන්නැයි පොලිසිය රියදුරන්ට දැනුම් දෙනවා.

  කඩුවෙල – බියගම මාර්ගයේ ගමනාගමනය අද සිට දින 4ක් සීමා කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.

  පොලීසිය සඳහන් කළේ, කඩුවෙල පාලමේ හදිසි අලුත්වැඩියාවක් ඊට හේතුව බවයි.

  ඒ අනුව අද සිට ලබන මස දෙ වැනිදා දක්වා දිනපතා රාත්‍රී 10. 00 සිට අලුයම 05. 00 දක්වා එම මාර්ගය වසා තැබෙනු ඇති.

  එම කාල සීමාව තුළ විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස අධිවේගී මාර්ගයේ පාලම භාවිත කරන්නැයි පොලීසිය රියැදුරන්ට දැනුම් දෙයි.