කංජිපානි ඉම්රාන් අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරයි

0
101

කොළඹ අපරාධ විමර්ෂණ අංශය මගින් අත්අඩංගුවට ගත් කංජිපානි ඉම්රාන් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.